Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten bij EthiekWijzer BV.

Artikel 2 | Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturen worden per post of per email (e.v.t. versleuteld) verstuurd aan de cliënt of opdrachtgever.

2.2 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald o.v.v. het factuurnummer.

2.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan EthiekWijzer BV staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB, ZIN, WLZ of andere vergoedingsmogelijkheden.

2.4 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De betalingsverplichting omtrent de geleverde dienst(ten) blijven van kracht. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

2.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 12 dagen na factuurdatum schriftelijk per post of per e-mail kenbaar te maken bij EthiekWijzer BV.

Artikel 3 | Trajecten EthiekWijzer BV

3.1 EthiekWijzer BV heeft en draagt veel zorg met betrekking tot alle trajecten en zal zich dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Echter heeft EthiekWijzer BV in welke vorm dan ook geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de begeleiding, ondersteuning/hulpverlening positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.

Artikel 4 | Aansprakelijkheid

4.1 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

4.2 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk op het moment dat de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

4.3 De cliënt is jegens EthiekWijzer BV aansprakelijk wanneer EthiekWijzer BV op enigerlei wijze dan ook schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies.

Artikel 5 | Het verzetten, afmelden, annulering van een afspraak

5.1 Afspraken moeten 48 uur van tevoren worden afgezegd. Dat kan ook door het inspreken van de voicemail of het sturen van een mail of whatsapp. Als je tussen 48 en 24 uur van tevoren de afspraak wilt verzetten, afmelden of annuleren, dan wordt er 50 % in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur (ook bij ziekte) worden volledig in rekening gebracht.

5.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak, worden de kosten voor deze afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

5.3 EthiekWijzer BV behoudt zich het recht voor om afspraken op ieder gewenst moment te verzetten en/of te annuleren in verband met bijvoorbeeld noodzakelijke andere (belangrijke) zaken.

Artikel 6 | Geheimhouding en ontbinding

6.1 Alle trajecten en gesprekken vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Bij sommige trajecten behoort een schriftelijke getekende overeenkomst tussen EthiekWijzer BV en de cliënt(en) en/of opdrachtgever(s).

6.2 Ontbinding van een overeenkomst is mogelijk:

* Door EthiekWijzer BV wanneer de cliënt in gebreke blijft bij het betalen van facturen of schade toebrengt aan EthiekWijzer BV.

* Door de cliënt indien deze niet tevreden is over het traject en/of de (coach/bemiddeling) gesprekken en ook na overleg hierover ontevreden blijft; (de betalingsverplichtingen over gevoerde gesprekken blijft onafhankelijk hiervan bestaan).

6.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching en/of mediation/bemiddelingssessies.

6.4 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt EthiekWijzer BV zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

6.5 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten.

7.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt te allen tijde van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, mediation/bemiddelingssessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

7.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 | Klachtenprocedure

8.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

8.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 9 | Het auteursrecht

9.1 Op alle gebruikte materialen berust bij EthiekWijzer BV het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt, en mogen niet gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Deze materialen mogen ook niet voor zakelijke doelen gebruikt worden door de cliënt en/of derden tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Privacy Verklaring

EthiekWijzer BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.ethiekwijzer.nl
E-mail: zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

EthiekWijzer BV
Camminghastrjitte 35
9051 JG Stiens

Telefoon: 06 46372322

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die worden bewaard hangen samen met welk traject je volgt en welke overeenkomst daarbij hoort. In ieder geval worden de onderstaande gegevens vastgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Aanvulling persoonlijke gegevens

Overige informatie die nodig is en die je vrijwillig besluit te delen met EthiekWijzer BV ten behoeve van het traject dat je volgt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden.

- Het versturen van mail verkeer
- Opstellen van (zorg)dossiers
- Om een goed en efficiënt traject te kunnen waarborgen
- Het onderhouden van contact(en)
- Facturering
- Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte.

Hoe zit het met ... ?

... de beveiliging van je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een cliëntendossier worden bijgehouden. Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en van belang om de voortgang van het traject te kunnen monitoren. Wij garanderen voor zover in onze mogelijkheid geheimhouding, mits het verenigbaar is met de wetgeving. Wij hebben daarom ter bescherming van deze gegevens passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

- Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.
- Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... het delen van persoonsgegevens met derden?

Voor overleg/uitwisselen gegevens met derden, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers/andere coaches, begeleiders of hulpverleners, huisarts en andere organisaties e.d. wordt te allen tijde expliciete toestemming aan cliënt gevraagd. Kortom: wij doen geen verslaglegging aan derden tenzij anders is overeengekomen.

... de bewaartermijn?

De gegevens in het cliëntendossier particulieren bewaren wij drie jaar, ingaand na afloop van de laatste afspraak. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

... Jou rechten?

Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen. Je hebt het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.

... de website van EthiekWijzer BV ?

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.